car2
 1. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wyścig po samochód” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
  2. 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest firma Adam Rojek ROYS Auto Szkoła ul. Ustronna 41, 44-240 Żory, zwany dalej OSK ROYS
 2. § 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
   1. A) Zapisała się do naszej szkoły jazdy na kurs prawa jazdy lub taki kurs już u nas ukończyła.
   2. B) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  2. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
   1. A) Polecanie OSK ROYS znajomym lub innym osobom.
  3. 3. Zasady:
   1. A) Osoba, która odbywa lub odbyła u nas kurs na prawo jazdy i poleci naszą szkołą jak największej liczbie osób (minimum 3), które również zapiszą się na kurs prawa jazdy w naszej szkole wygra SAMOCHÓD.
   2. B) Osoba która przychodzi z polecenia musi podać imię i nazwisko osoby polecającej, zapisać się na kurs prawa jazdy oraz do końca trwania konkursu mieć uiszczona opłatę za kurs.
   3. C) Jako osoby z polecenia liczą się wszyscy kursanci, którzy zapiszą się na kurs prawa jazdy w okresie od 8 lipca 2021 do 30 listopada 2021 roku.
   4. D) Konkurs trwa od 8 lipca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.
   5. E) Rozstrzygniecie konkursu oraz uroczyste ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się dnia 6 grudnia 2021 roku w CKZIU na os. Ks. Władysława w Żorach.
 3. § 3. NAGRODY
  1. 1. Nagrodą w Konkursie jest:
   SAMOCHÓD FIAT PUNTO
  2. 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który poleci najwięcej osób o których mowa w § 2, pkt 3 B
  3. 3. Dla każdego uczestnika konkursu jest prowadzona lista na którą są wpisywane wszystkie osoby które przyszły z jego polecenia.
  4. 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
  5. 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej osobiście podczas ogłoszenia wyników lub, w razie jego nieobecności, telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych.
  6. 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć Organizatorowi w ciągu 2 dni roboczych o dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody na rzecz kolejnego uczestnika w rankingu.
  7. 7. Zdobywca nagrody zapłaci za wygraną 1 zł, nagroda zostanie przekazana na podstawie faktury.
 4. § 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
  1. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
  2. 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 5. § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.oskroys.pl

OSK ROYS W LICZBACH

 • 1 miejsce wśród
  zdawalności egzaminów *
 • 16 lat doświadczenia
  w nauce jazdy
 • 14+ okrążeń kuli ziemskiej
  z kursantami
 • 2800+ zadowolonych
  kursantów ośrodka

* Wynik za I połowę 2014 dla ośrodków szkolenia kierowców w Żorach obsługujących w tym terminie powyżej 10 kursantów, zdających egzamin praktyczny i teoretyczny kategorii B.
Na podstawie danych WORD Katowice, źródło: Urząd Miasta w Żorach.